امام علي (ع) : ايمان عبارت است از شناخت ومعرفت قلبي، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح.

نوشته شده توسط رسانه. Posted in احادیث هفته

امام علي (ع) : ايمان عبارت است از شناخت و معرفت قلبي، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح.