رسول خدا (ص): هيچ بنده اي چهل روز براي خدا اخلاص نورزيد مگر آن كه چشمه هاي حكمت از دلش به زبانش جاري شد.

نوشته شده توسط رسانه. Posted in احادیث هفته

رسول خدا (ص): هيچ بنده اي چهل روز براي خدا اخلاص نورزيد مگر آن كه چشمه هاي حكمت از دلش به زبانش جاري شد.