امام علي (ع) : كامل ترين شما از نظر ايمان، نيكوترين شما از حيث اخلاق است.

نوشته شده توسط رسانه. Posted in احادیث هفته

امام علي (ع) : كامل ترين شما از نظر ايمان، نيكوترين شما از حيث اخلاق است.