رسول‌خدا(ص): دنيا به پايان نمی‌رسد تا مردي ازفرزندان حسين(ع) عهده‌دار مسائل ومصالح امتم گردد، او زمين را آنچنان كه پر ازظلم وجور شده، پر از عدل می‌كند.

نوشته شده توسط رسانه. Posted in احادیث هفته

رسول‌خدا(ص): دنيا به پايان نمی‌رسد تا مردي ازفرزندان حسين(ع) عهده‌دار امور امتم گردد، او زمين را آنچنان كه پر ازظلم وجور شده، پر از عدل می‌كند