مراسم پیش از شام اعضای مجلس خبرگان رهبری/ تصاویر 2

مراسم پیش از شام اعضای مجلس خبرگان رهبری/ تصاویر 2