امام علی (ع) : ایمان عبارت است از شناخت و معرفت قلبی، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح.

آخرین اخبار

حوزه علمیه

خبرگان

نماز جمعه