رسول خدا (ص): بدترین افراد کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسی خواهد بود که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.

آخرین اخبار

حوزه علمیه

خبرگان

نماز جمعه

در آینه رسانه