مراسم پیش از شام اعضای مجلس خبرگان رهبری/ تصاویر ۲

مراسم پیش از شام اعضای مجلس خبرگان رهبری/ تصاویر ۲