بیانیه‌پایانی مجلس‌خبرگان:از طرح برجام ۲ و ۳ پرهیز شود

بیانیه‌پایانی مجلس‌خبرگان:از طرح برجام ۲ و ۳ پرهیز شود