پذیرش قرارداد FATF خلاف قانون‌اساسی و شرع است

پذیرش قرارداد FATF خلاف قانون‌اساسی و شرع است