مردم در وضعیت بد معیشتی هستند

مردم در وضعیت بد معیشتی هستند