آیین عمامه گذاری با حضور آیت الله اسلامی

آیین عمامه گذاری با حضور آیت الله اسلامی