اجتماع اربعین، خاری در چشم دشمنان

اجتماع اربعین، خاری در چشم دشمنان