شرکت در اجلاس مدیران و موسسان حوزه های علمیه خواهران

شرکت در اجلاس مدیران و موسسان حوزه های علمیه خواهران