دیدار رأی اولی‌ها و خانواده‌های شهدا

دیدار رأی اولی‌ها و خانواده‌های شهدا

https://www.leader.ir/fa/pictures/album/2664/grid?img=80443_635.jpg