دیدار با فرماندار سابق شهرستان تاکستان

دیدار با فرماندار سابق شهرستان تاکستان